Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Geluk4all en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

2. Bedrijfsomschrijving

Geluk4all is een organisatie op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. De producten en diensten richten zich op persoonlijke bewustwording, verandering en zingeving. Geluk4all is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70862907.

 

3. Definities

Opdrachtnemer: Geluk4all, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van producten en diensten.
Opdrachtgever: de persoon of organisatie die een overeenkomst is aangegaan met Geluk4all, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan voor het aanschaffen van één of meerdere producten of diensten van Geluk4all.
Overeenkomst: de afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren producten en/of diensten.
Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer advies, coaching, training of een andere vorm van begeleiding wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en kan voor wat betreft het uitvoeren van de overeenkomst niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, juist en tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, dan behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

5. Gedragscode

Bij de Europese Unie zijn internationale ethische codes gedeponeerd door o.a. de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Deze codes zijn niet juridisch bindend maar dragen bij aan de professionalisering van het coachingsvak. Opdrachtnemer Geluk4all vindt professionaliteit ook heel belangrijk en sluit zich aan bij de volgende uitgangspunten voor wat betreft gedragscodes:

  • De client is een persoon vol mogelijkheden en kan zelf beslissen wat hij wel en niet wil. Voor zijn keuzes draagt hij zelf verantwoordelijkheid. Bij de coaching draait het om de cliënt: doelen en keuzes van de cliënt hebben prioriteit boven die van de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer (c.q. coach) gaat respectvol om met de cliënt, houdt rekening met het ontwikkelingsniveau en de keuzes van de cliënt en discrimineert niet.
  • Integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden.
  • Opdrachtnemer (c.q. coach) zal op een verantwoordelijke wijze coachen, dat betekent dat hij de beperkingen van zijn beroep en zichzelf onderkent, de grenzen van zijn eigen kunnen niet overschrijdt en dat hij niet uit is op bevrediging van zijn eigen behoeften.
  • De opdrachtnemer (c.q. coach) houdt privé en werk gescheiden, maakt onderscheid tussen coachingsrelaties en andere relatievormen (vriendschappelijk, zakelijk) en zorgt ervoor dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Ook past de opdrachtnemer (c.q. coach) regelmatig zelfanalyse toe en doet er alles aan zichzelf verder te blijven ontwikkelen.

 

6. Prijzen en offertes

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De geldigheidsduur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
De prijzen voor de online te bestellen producten en diensten worden op de website van de opdrachtnemer, www.geluk4all.nl, vermeld. Deze prijzen zijn inclusief BTW.
Indien de opdrachtgever het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, is de bevestiging van ontvangst van de bestelling het moment van aangaan van de overeenkomst.

 

7. Herroepingsrecht

Bij een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet is het herroepingsrecht voor consumenten van toepassing. Dit houdt in dat de consument een bedenktijd heeft van 14 dagen na ontvangst van het product. Binnen deze periode mag de consument, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst annuleren.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit kenbaar te maken binnen deze 14 dagen.
Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer het zo spoedig mogelijk na herroeping terugbetalen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het product eerst retour ontvangen is.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Betaling dient te geschieden door overmaking op rekeningnummer NL77 INGB 0008 5528 70 t.n.v. Geluk4all.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten. Indien opdrachtnemer voor de vordering een incassobureau inschakelt zal opdrachtgever tevens de met de incasso gemoeide kosten dienen te betalen.
Eventuele bezwaren over de factuur dient de opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

 

9. Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden door beide partijen worden beëindigd. Ook kan de duur van de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden verlengd. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.


10. Annuleren of verzetten van afspraken

De gemaakte afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bindend. Indien de opdrachtgever een afspraak binnen 24 uur voor de geplande afspraak afzegt of verzet, zullen de kosten van de geplande sessie in rekening worden gebracht. Ook wanneer de opdrachtgever niet verschijnt op een gepland gesprek worden de kosten in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Noodsituaties uitgezonderd.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

11. Annuleren van een cursus

Indien de opdrachtgever zich als consument heeft ingeschreven voor een cursus, heeft de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen vanaf de inschrijfdatum waarop de opdrachtgever zonder opgaaf van reden de overeenkomst mag ontbinden en recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde gelden. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden. 

Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving aanvangt, stemt de opdrachtgever ermee in dat wordt afgezien van de bedenktijd zoals hierboven beschreven.

 

12. Vertrouwelijkheid

Alles wat de opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken is vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de opdrachtgever deelt de opdrachtnemer informatie met eventuele andere betrokkenen.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer er gevaar dreigt voor de opdrachtgever of de samenleving, zal de opdrachtnemer de geheimhouding kunnen doorbreken.

 

13. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar geleverde producten of diensten.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie of training. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
De content van de website van de opdrachtnemer (www.geluk4all.nl) is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Geluk4all aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Geluk4all is niet verantwoordelijk voor de content op de aan de website gekoppelde bestanden en/of voor andere informatie waarnaar wordt verwezen.

 

14. Klachtenregeling

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Geschillen kunnen worden beslecht door middel van het recht. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.